top of page

Privacyverklaring

Bij EW2Health erkennen we het belang van jouw privacy - zowel voor jou als voor ons. EW2Health zet zich ook in voor een eerlijke en transparante verwerking van de persoonlijke informatie van onze klanten en websitebezoekers. We streven er bovendien naar om ervoor te zorgen dat jij de grootst mogelijke controle over je informatie hebt.
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van alle websites van EW2Health (waaronder www.easywaytohealth.com, www.ew2saude.com.br, www.sinque.com.br, www.sinquepro.com.br, www.sinque.us, www.sinquepro.us, www.sinque.nl, www.sinquepro.nl en elke andere site die wordt beheerd door EW2Health) en de mobiele Sinque applicatie. 
 
EW2Health wordt in Brazilië vertegenwoordigd door het bedrijf EW2SAÚDE, geregistreerd bij de CNPJ onder nr. 009.348.196.0001-84, gevestigd in Santo André/SP.
 
Dit document is opgesteld in overeenstemming met de wetten van de landen waar EW2Health B.V. en haar vertegenwoordigers actief zijn en kan worden bijgewerkt als gevolg van een update van de regelgeving of ons beleid. Daarom wordt de gebruiker aangeraden om het document periodiek te raadplegen

 

1. Verklarende woordenlijst

Voor een beter begrip van ons privacybeleid geven we hieronder de belangrijkste gebruikte concepten weer, zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving:

Persoonlijke gegevens: alle informatie met betrekking tot de natuurlijke persoon, geïdentificeerd of identificeerbaar, inclusief, maar niet beperkt tot, naam, identificatiedocument, adres, fysiek en/of elektronisch, enz.
Gevoelige persoonsgegevens: informatie over ras of etnische afkomst, religieuze overtuiging, politieke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond of organisatie van religieuze, filosofische of politieke aard, gegeven met betrekking tot gezondheid of seksuele activiteit, genetische gegevens of persoonsgegevens met betrekking tot kinderen en adolescenten.
Betrokkene: natuurlijke persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben.
Database: Gestructureerde verzameling van alle verzamelde persoonlijke gegevens.
Geanonimiseerde gegevens: gegevens waarvan de houder niet kan worden geïdentificeerd.
Gegevensverwerking: alle handelingen met persoonlijke en gevoelige gegevens, zoals het verzamelen, produceren, ontvangen, classificeren, gebruiken- en de toegang, reproductie, verzending, distributie, verwerking, archivering, opslag, verwijdering, evaluatie of controle van informatie, wijziging, communicatie, overdracht, verspreiding of extractie.
Verantwoordelijke: natuurlijke of rechtspersoon, publiek- of privaatrecht, verantwoordelijk voor beslissingen over de verwerking van persoonsgegevens.
Exploitant: natuurlijke of rechtspersoon, publiek- of privaatrecht, die namens de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking van persoonsgegevens uitvoert.
Functionaris gegevensbescherming (FG): Persoon die door EW2Health is aangesteld om op te treden als communicatiekanaal tussen het bedrijf, de betrokkenen en de gegevensbeschermingsautoriteiten (bijv. de Europese gegevensbeschermingsautoriteit).
Anonimisering: Technische procedure waarbij persoonsgegevens van een bepaalde persoon worden losgekoppeld.
Toestemming: Vrije, geïnformeerde en ondubbelzinnige uiting waarmee de houder instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een bepaald doel.

 

2. Hoe en waarom verzamelen wij jouw gegevens?

We verzamelen persoonlijke informatie via onze website en mobiele applicatie.
 
Privacy en gegevensbescherming zijn belangrijk voor ons. Het beleid van EW2Health respecteert privacy en transparantie met betrekking tot alle inform
atie die op de website en in de mobiele applicatie wordt verzameld, en beperkt de verzameling tot gegevens die noodzakelijk zijn voor de optimale levering van diensten en contractuele naleving.
 
We vragen alleen om persoonlijke informatie wanneer we deze echt nodig hebben om je de beste service en ervaring te bieden, via juridische middelen, met jouw medeweten en toestemming. Wanneer we gegevens opslaan, beschermen we deze met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal, evenals ongeoorloof
de toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging, te voorkomen

 

3. Wat zijn de doeleinden, soorten gegevens en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens?

De verzamelde persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt in strikte overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. In geen geval zullen de verzamelde gegevens worden gebruikt voor enig ander doel dan waarvoor de toestemming van de betrokkene is gegeven, contractuele en wettelijke naleving en legitiem belang van EW2Health.

 

We gebruiken externe betalingsverwerkers om ons te helpen jouw betalingsgegevens veilig te verwerken. Het gebruik van informatie door derden wordt onderworpen aan hun respectieve privacybeleid, dat al dan niet beveiligingsbeschermingen kan bevatten die vergelijkbaar zijn met dit privacybeleid. We raden je aan hun privacyverklarin te bekijken. Alle directe betalingsgateways die door WIX worden aangeboden en door ons bedrijf worden gebruikt, volgen de normen die zijn gedefinieerd door pci-dss, beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijk initiatief van merken zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn serviceproviders.

 

Door de diensten te gebruiken en persoonlijke informatie op de platforms te verstrekken, stemt de gebruiker in met dit privacybeleid. 

4. Wat is ons cookiebeleid?

Cookies verwijzen naar tekstbestanden die door de website naar de gebruiker of de computer van de bezoeker worden gestuurd en daarin worden opgeslagen, met informatie over de navigatie op de site. Dergelijke informatie is gerelateerd aan toegangsgegevens, zoals locatie en tijdstip van toegang en wordt opgeslagen door de gebruiker of de browser van de bezoeker zodat de platformserver deze later kan lezen om de diensten van het platform te verbeteren.

 

De gebruiker/bezoeker spreekt zijn voorkeur uit en aanvaardt daarmee dat door middel van cookies gebruik kan worden gemaakt van een systeem voor het verzamelen van navigatiegegevens.

 

Bij het gebruik van de app wordt verzonden informatie geregistreerd, zoals IP-adres, apparaatnaam en -versie, type en versie besturingssysteem, taalvoorkeuren, in-app zoekinformatie, toegangstijden en -datums en andere statistieken.
 

4.1. Verschillende soorten cookies

Er zijn 4 verschillende soorten cookies. De volgende cookiecategorieën zijn gebaseerd op de classificatie die wordt gepresenteerd in de Cookie Guide van de International Chambers of Commerce (ICC).


Essentiële cookies: Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om de door bezoekers gevraagde diensten te leveren.
Prestatiecookies: deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers websites gebruiken, bijvoorbeeld naar welke pagina's bezoekers het vaakst gaan. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt geaggregeerd, dus deze cookies verzamelen geen informatie die individuele bezoekers identificeert. De verzamelde informatie is anoniem en wordt alleen gebruikt om de manier waarop websites werken te verbeteren.
Functionaliteitscookies: met deze cookies kunnen websites de keuzes die je maakt onthouden (zoals je gebruikersnaam, taal of de regio waarin bezoekers zich bevinden) en verbeterde, relevantere functies bieden.
Targeting- of advertentiecookies: deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevanter zijn voor bezoekers en hun interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat bezoekers een advertentie zien te beperken en om de effectiviteit van de advertentiecampagne te meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de websitebeheerder. Ze onthouden dat bezoekers een website hebben bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders.

 

4.2. Onze cookies

Onze diensten maken gebruik van essentiële en functionele cookies. Ze staan hieronder vermeld:

5. Welke maatregelen zijn genomen om de gegevensbeveiliging te handhaven?

Het informatiebeveiligingsbeleid is een formele verklaring van EW2Health over haar inzet voor de bescherming van informatie die eigendom is van jou en/of onder jouw hoede is, en waaraan al haar werknemers moeten voldoen.

 

EW2Health zet zich in voor de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens die ons ter beschikking worden gesteld: we keuren en implementeren strikte regels, nemen verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, dit alles om de aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens te beschermen tegen de verspreiding, het verlies, het misbruik, de wijziging, de verwerking of de ongeoorloofde toegang, evenals tegen elke andere vorm van onwettige behandeling, waarbij de authenticiteit, vertrouwelijkheid en integriteit van de informatie wordt gewaarborgd.


Naleving van deze regels is een verplichting van iedereen die legaal toegang heeft tot de persoonsgegevens.

 

Het is van fundamenteel belang voor de bescherming en beveiliging van informatie dat gebruikers de actie van veilig gedrag ondernemen, in overeenstemming met de doelstelling van informatiebescherming, en een proactieve en betrokken houding aannemen met betrekking tot de bescherming van informatie.

 

In lijn met veiligheidsmaatregelen die door EW2Health zijn genomen, zijn we verplicht iedereen die op internet surft aan te raden om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen, door een up-to-date computer en browser te gebruiken, die gebruik maken van correct geconfigureerde beveiligingspatches, een actieve firewall, antivirus en anti-spyware en om de authenticiteit van de websites die je op internet bezoekt te garanderen.

 

Als we ons ervan bewust worden dat de beveiliging van de mobiele app in gevaar is gebracht of dat persoonlijke informatie van gebruikers is bekendgemaakt aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden we ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen nemen, waaronder, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, melding en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek zullen we alles in het werk stellen om de getroffen personen op de hoogte te stellen als we van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor jou als gevolg van de inbreuk of als kennisgeving wettelijk vereist is. Als we dat doen, plaatsen we een melding in de mobiele app en sturen we je een e-mail.

 

6. Data delen

We delen geen persoonlijk identificeerbare informatie in het openbaar of met derden, behalve wanneer dit vereist wordt door de wet of wanneer het essentieel is voor het leveren van onze diensten.

 

We delen de gegevens die we genereren alleen met de gebruiker en met derden aan wie de gebruiker toestemming heeft gegeven om deze te delen, zoals bijvoorbeeld hun zorgverlener.

 

We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen vrijgeven indien vereist of toegestaan door de wet, zoals het voldoen aan een dagvaarding of juridische procedure, en wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, jouw veiligheid of de veiligheid van anderen of onderzoek naar fraude.

 

7. Hoe werkt het dataretentiebeleid?

EW2Health bewaart persoonsgegevens die zijn opgeslagen in overeenstemming met contractuele, regelgevende en andere wettelijke grondslagen die van toepassing zijn op de modaliteiten van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Er is een verscheidenheid aan verwerkingen van persoonsgegevens waarvan de bewaartermijn niet wettelijk is bepaald. In deze situaties stelt EW2Health een bewaartermijn die in overeenstemming is met de marktpraktijken en de aard van de behandeling, zolang er geen specifieke bepaling is door de wet of regelgevende instantie.

 

Lopende onderzoeken, administratieve en gerechtelijke procedures zijn geldige redenen voor gegevensbehoud en, ongeacht toestemming, kunnen de bewaartermijnen in dergelijke gevallen worden verlengd.

 

EW2Health behoudt het recht om de gegevens op te slaan tot het einde van de voorgeschreven en/of vervaltermijn van rechtszaken, zoals bepaald door de wet.
 

8. Wat zijn jouw rechten?

Op grond van de Algemene Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft de betrokkene onder meer het recht op toegang, updates, overdraagbaarheid, rectificatie of verwijdering van zijn Persoonsgegevens, op schriftelijk verzoek gericht aan de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) via privacidade@sinque.co (Brazilië) en privacy@sinque.co (buiten Brazilië).

 

Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zo snel mogelijk en altijd binnen 15 (vijftien) dagen worden beantwoord.
 

9. Over internationale gegevensoverdracht

Afhankelijk van je locatie kunnen gegevensoverdrachten inhouden dat je gegevens worden overgedragen en opgeslagen in een ander land dan de jouwe. Je hebt het recht om kennis te nemen van de beveiligingsmaatregelen die door ons zijn genomen om jouw informatie te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kun je meer informatie vinden door de relevante secties van dit document te raadplegen of door ons te raadplegen met behulp van de informatie op de contactpagina op de website of via  privacidade@sinque.co (Brazilië) en privacy@sinque.co (buiten Brazilië).

 

10. Over gegevens van kinderen/minderjarigen

Onze apps zijn ontwikkeld om te worden gebruikt door mensen van 18 jaar en ouder. We verzamelen of verwerken niet bewust persoonlijke informatie van mensen jonger dan 18 jaar. Als je jonger bent dan 18 jaar, dien dan geen persoonlijke informatie in via onze mobiele app of service. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het internetgebruik van hun kinderen en om te helpen bij het naleven van dit beleid door hun kinderen te instrueren om nooit persoonlijke informatie te verstrekken via onze mobiele app of service zonder hun toestemming. Als je een reden hebt om aan te nemen dat een persoon jonger dan 18 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt via onze mobiele app of dienst, neem dan contact met ons op.
 

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Het wordt daarom aanbevolen dat gebruikers en bezoekers het regelmatig bekijken. Wijzigingen en verduidelijkingen worden direct na publicatie op het platform van kracht

 

12. Jurisdictie voor conflictoplossing

Het Braziliaanse recht zal volledig worden toegepast op de beslechting van geschillen die voortvloeien uit de in Brazilië verleende diensten. Alle geschillen moeten worden voorgelegd aan de rechtbanken van de stad São Paulo.
 
Op de beslechting van geschillen die voortvloeien uit de in Nederland verleende diensten is Nederlands recht o
nverkort van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in Den Haag.

v.2022-12
 

Anchor 1
bottom of page